MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC
Xem Tất Cả
Xem Chi tiết Xem Chi tiết
Thời gian:
Độ mặn (g/L)
pH
Mực nước (cm)
Độ kiềm (mg/L)